Gå rett til innhold
Produktoversikt

Lisensavtale Buypass Access

Lisensavtalen gjelder for programvaren Buypass Access (Lisensobjektet), tilhørende medier og eventuell elektronisk dokumentasjon. Lisensobjektet distribueres og markedsføres av Buypass AS etter lisens fra SecMaker AB. Buypass har alle rettigheter til produktnavnet Buypass Access. SecMaker har alle rettigheter til programvaren. SecMakers produkter er beskyttet av internasjonal lovgivning og opphavsrett og skal kun brukes etter de vilkårene som er angitt nedenfor. Du må godta lisensvilkårene før du begynner å bruke produktet. Hvis du ikke godtar lisensvilkårene, er du nødt til å returnere produktet til leverandøren innen åtte dager og be om å få heve kjøpet.

Lisens

Gjennom denne avtale får Lisenstageren en ikke-eksklusiv rett til å bruke Lisensobjektet, inklusive dokumentasjon og eventuelle oppdateringer. Installering, kopiering, nedlasting, tilgang til og all form for bruk av Lisensobjektet anses som en aksept av vilkårene og binder deg dermed til vilkårene i lisensavtalen. Lisenstageren har rett til å installere og bruke det antall eksemplarer som er bestilt og mottatt fra Buypass AS på Lisenstagers maskiner. Antall lisenser av Lisensobjektet som anskaffes av Lisenstager skal alltid være tilsvarende eller høyere enn det antall brukere hos Lisenstageren som gis tilgang til å benytte Lisensobjektet. Lisenstageren kan installere Lisensobjektet på en sentral server eller lignende lagringsenhet og kjøre det fra en eller flere arbeidsstasjoner, forutsatt at Lisenstageren har kjøpt tilstrekkelig antall lisenser.

Bruk av Lisensobjektet

Lisenstager får ikke selv, og får heller ikke tillate andre å bruke, kopiere eller på annet vis overføre Lisensobjektet helt eller delvis på annen måte enn det som fremgår av denne lisensavtale. Lisenstager har ikke rett til å dekompilere eller med andra metoder forsøke å gjenskape Lisensobjektet og/eller dets kildekode. Ekstra eksemplarer av Lisensobjektet får utelukkende fremstilles som sikkerhetskopi og til arkivering. For Lisenstagers eventuelle endring eller bearbeiding av Lisensobjektet gjelder Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (Åndsverkloven).

Rettigheter til Lisensobjektet

Merking eller informasjon om gjeldende patent eller opphavsrett i Lisensobjektet som gjøres tilgjengelig for Lisenstageren skal bibeholdes av Lisenstageren og skal ikke endres. Denne lisensavtale innebærer ikke at Buypass AS og/eller SecMaker AB sine patent- eller andre opphavrettslige rettigheter overføres til Lisenstageren. Lisenstageren skal ikke gjøre Lisensobjektet tilgjengelig for utenforstående uten skriftlige samtykke fra Buypass AS. Overdragelse av Lisenstagers rettigheter iht. denne lisensavtale kan kun skje med samtykke fra Buypass AS.

Garanti

Forutsatt at Lisenstageren benytter Lisensobjektet i anvist driftsmiljø og iht. informasjon i dokumentasjon og særskilte instruksjoner, garanterer Buypass AS at Lisensobjektet overensstemmer med spesifikasjonene i hele garantitiden, m.a.o. i tolv måneder fra leveransedato. Buypass AS garanterer ikke at Lisensobjektet ikke inneholder programfeil.

Rettslige mangler / Vanhjemmel

Dersom en tredjepart fremsetter påstand om at Lisensobjektet krenker dennes rettigheter, er Buypass AS ansvarlig for å ivareta Lisenstakers interesser. Buypass AS betaler alle idømte omkostninger og skadeserstatninger, forutsatt at Lisenstaker omgående sender Buypass AS skriftlig meddelelse om kravet, samt gir Buypass AS full kontroll over saken og samarbeider med Buypass AS i forhandlinger med tredjepart. Dersom et slik krav blir fremsatt aksepterer Lisenstaker at Buypass AS, enten skaffer Lisenstaker rett til fortsatt bruk av Lisensobjektet, eller endrer det eller erstatter det med et annet Lisensobjekt med minst tilsvarende funksjonalitet. Dersom ingen av disse alternativene etter Buypass AS sin vurdering med rimelighet kan benyttes, aksepterer Lisenstaker etter skriftlig anmodning, å returnere Lisensobjektet til Buypass AS. Buypass AS vil da kreditere Lisenstaker et beløp tilsvarende det engangsbeløpet eller 12 måneders leie Lisenstaker har betalt. Dette utgjør Buypass AS sitt fulle ansvar overfor Lisentaker for krav i forbindelse med rettslige mangler / vanhjemmel.

Buypass AS sitt ansvar

Buypass AS har, utover ovennevnte, ikke ansvar for Lisensobjektets funksjon eller kvalitet. Lisenstagerens rettigheter i forhold til feil er regulert gjennom denne avtale. Buypass AS er ikke, under noen omstendigheter, erstatningspliktig ovenfor Lisenstageren ved eventuelle feil i Lisensobjektet. Buypass AS er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skade som følge av bruk av Lisensobjektet. Forannevnte begrensninger gjelder ikke dersom Buypass AS har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet eller forsett. Opphør av avtale Ved opphør av denne avtale, enten i form av annullering, oppsigelse eller heving, påligger det Lisenstageren å omgående levere lisensobjektet tilbake til Buypass AS. Dette skal skje gjennom fysisk tilbakelevering og/eller skriftlig bekreftelse på at samtlige kopier av Lisensobjektet er slettet.

Eksportkontroll

Lisensobjektet kan inneholde funksjonalitet for kryptering og kan derfor under visse omstendigheter omfattes av særskilte regler om eksport og utførsel. Ved utførsel påligger det Lisenstageren å kontrollere at dette skjer iht. gjeldende eksport- og utførselsregler. I enkelte land gjelder en svært streng regulering i fm innførsel, besittelse og bruk av programvare som inneholder krypteringsfunksjonalitet. Før Lisenstageren tar Lisensobjektet til annet land er det Lisenstagers ansvar å kontrollere hvilke regler som gjelder i det aktuelle land.

Tvist

Tvist vedrørende tolkning og/eller tillempning av disse betingelser skal avgjøres av norsk domstol iht. norsk lov.