Til Buypass Access hovedside

Buypass Access Solution - løsningsbeskrivelse

Buypass Access Solution er en løsning for effektiv og sikker tilgang til virksomhetens interne og eksterne tjenester som krever elektronisk ID (ansatt-ID med PKI på nivå 4) for identifisering, signering og kryptering. Ansatte kan bruke smartkort eller mobil med Buypass ID@work, for sikker tilgang både via stasjonære og mobile enheter.

Lokal utstedelse, tilgang til både offentlige tjenester og lokale ressurser

Løsningen inkluderer eget administrasjonsgrensesnitt for lokal utstedelse av smartkort med elektronisk ID på ulike sikkerhetsnivå, som kan inkludere fysisk adgangskontroll i samme kort. I tillegg kan man lokalt utstede eID (ID@Work) som aksesseres fra mobil eller nettbrett. ID@Work er sentrallagret PKI med sertifikater på nivå4 /eIDAS HØY.

Løsningen støtter bruk av bedriftens egne sertifikater for tilgang til nettverk og andre lokale tjenester, samt Buypass kvalifiserte sertifikater som blant annet brukes for meldingsutveksling og tilgang til en rekke offentlige tjenester.

Buypass ID@Work - på mobil

Buypass id@work app
Enkel mobiltilgang med Buypass ID@Work

Buypass Access Solution støtter utstedelse av Buypass kvalifiserte sertifikater for mobile enheter – mobiltelefoner eller nettbrett. ID@Work er en sentrallagret PKI hvor sertifikater og de private nøklene oppbevares hos Buypass på en slik måte at det bare er «nøkkelens rettmessige eier» som har tilgang til nøklene (HSM), dvs. den enkelte ansatte. Den ansatte må autorisere tilgang til sin private nøkkel ved å autentisere seg med en autentiserings-mekanisme fra Buypass som gir en sterk autentisering, dvs. to-faktor autorisering. Det er her de mobile enhetene kommer inn – en ansatts sentrallagrede PKI er knyttet opp til eIDer på mobile enheter som mobiltelefon eller nettbrett.

Hvem passer løsningen for?

Buypass Access Solution passer best for bedrifter som har ønske om å utstede sertifikater selv eller evt. via tredjepart.

 • Sertifikater i smartkort gjerne i kombinasjon med visualisering (bilde og signatur) og fysisk adgangskontroll (magnetstripe / RFID / strekkode).
 • Sentrallagrede sertifikater i kombinasjon med mobile enheter som gir ansatte utvidet bruksområde hvor smartkort ikke er like tilgjengelig.

Løsningen har støtte for alle vanlige systemmiljøer og plattformer - Windows, Mac OS og Linux. Klienten er også innebygd i tynne klienter fra Dell (ThinOS) og Igel (IGELOS).

Buypass ID i mobilAPP er tilgjengelig på iOS og Android via Apple Store og Google Play.

Komponenter

 • Buypass Access Manager - Local Registration Authority (LRA)
  System for utstedelse og administrasjon av både lokale sertifikater fra lokal Microsoft CA og kvalifiserte sertifikater (PKI sikkerhetsnivå 4) fra Buypass CA
 • Buypass Smartkort - kort med chip som kan inneholde begge typer sertifikater i tillegg til fysiske egenskaper som magnetstripe og RFID
 • Buypass ID i mobilapp brukes for identifisering med Buypass ID@Work. Den sentrallagrede eID utstedes i BAM
 • Buypass Selvbetjeningsløsning for utstedelseav aktiveringskode for ID@Work og PIN administrasjon av PIN for mobilAPP
 • Buypass Access Enterprise - klientprogramvare for installasjon på den enkeltes PC eller på terminalserver. Programvaren sørger for kommunikasjon med programmer som skal ha tilgang til å benytte sertifikatene på smartkortet
Buypass-smartkort-i-kontekst

 

Bruksområder

 • Sikker pålogging til bedriftens IT-systemer og ressurser fra intern arbeidsplass (MS Smartcard logon / Terminalserver)
 • Sikker pålogging til bedriftens IT-systemer og interne ressurser fra fjernarbeidsplass (VPN)
 • Single Sign On (SSO)
 • Signering og kryptering i fagsystemer med kvalifiserte sertifikater (Buypass kvalifiserte sertifikater)
 • Signering og kryptering av dokumenter og e-post (Microsoft Outlook) med kvalifiserte sertifikater
 • Identifisering, signering og kryptering med kvalifiserte sertifikater i bedriftens 3. parts programvare
 • Tilgang til offentlige tjenester med kvalifisert sertifikater som AltInn, NAV m.m.

Kvalifiserte sertifikater - PKI (nivå 4)

Buypass er registrert hos Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) som utsteder av kvalifiserte sertifikater, regulert i LOV 2018-06-15-44: Lov om elektroniske tillitstjenester.   Buypass kvalifiserte sertifikater er deklarert i henhold til Selvdeklarasjonsforskriften og tilfredsstiller Kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor, versjon 2.0, fra 2012.

Buypass arbeider etter nasjonale og internasjonale standarder for å tilfredsstille beste praksis på området. Buypass kvalifiserte sertifikater er i henhold til ”SEID – Anbefalte sertifikatprofiler for personsertifikater og Virksomhetssertifikater, versjon 1.02”. Buypass kvalifiserte sertifikater utstedes av Buypass Class 3 CA  3.

EU-forordningen om eiD og tilltjenester (EU Regulation No 910/2014 - eIDAS) er gjennom EØS implementert i norsk rett. Lov om elektroniske tillitstjenester trådte i kraft 15. juni 2018. Det jobbes med detaljene for innføringen i Norge. Buypass er sertifisert ihht ETSI-standarden som er sentral i eIDAS.

I den nye EU-forordningen er serverbasert signering spesielt nevnt som noe som kan bidra til større utbredelse og bruk av eSignatur i Europa, ikke minst sett i sammenhengen med en stadig økning i bruken av mobile enheter som smarttelefoner, nettbrett etc.

I denne sammenheng finnes det allerede en ny CEN-standard som definerer sikkerhetskrav til systemer som støtter server signering [TS419241].

Denne standarden fokuserer på signeringsfunksjonen og i Buypass sammenheng bruk av sentrallagret PKI som en metode for å generere såkalte avanserte elektroniske signaturer (AdES) basert på kvalifiserte sertifikater (QC).

Buypass RA - delegering av ansvar

Bedrifter som skal benytte Buypass kvalifiserte sertifikater må inngå en avtale med Buypass hvor Buypass delegerer myndighet til å utstede og administrere kvalifiserte sertifikater på vegne av Buypass. Bedriften blir registrert som en Buypass RA (Registration Authority). Bedriften godtar ved inngåelse av avtalen Buypass’ krav og retningslinjer for utstedelse av kvalifiserte sertifikater. I den forbindelse utnevner bedriften et antall personer (minimum 2 personer) som RA-ADMIN (Registration Authority Administrator). RA-ADMIN får rettigheter til å delegere ansvaret videre internt i bedriften til Operatører.

Ansvar og plikter for involverte parter/personell er beskrevet i Certificate Policy (CP) for Buypass Class 3 CA 3 Certificates og Certification Practice Statement (CPS). Disse finner du i vår CA dokumentasjon for Personlige kvalifiserte sertifikat.

Brukere av løsningen

Det vil kun være autoriserte Operatører som kan betjene Buypass Access Manager - BAM-klienten. Operatører er fellesbenevnelse for rollene RA-ADMIN og Operatører. Begge er roller som har ansvaret for utstedelse og administrasjon av sertifikater til brukere tilknyttet virksomheten.