Gå rett til innhold

Kundeavtale for Idrettens betalingsløsning

Versjon 9.0  |  Gyldig fra 08.03.2024

1. Om kundeavtalen

1.1  Avtalens parter

Dette er en avtale mellom deg som bruker av Idrettens betalingsløsning (også kalt Buypass betalingstjenester) og Buypass Payment AS (org nr. 980932753), datterselskap av Buypass AS, heretter referert til som Buypass Payment.

Buypass Payment AS
Gullhaug Torg 2D
0484 Oslo, Norge
Telefon: 22 70 13 00
E-post: kundeservice@buypass.no
 

1.2  Avtalens omfang

Avtalen gjelder anskaffelse og bruk av Idrettens betalingsløsning. 

For bruk av Buypass betalingstjenester se punkt 2.
 

1.3  Kundeforholdet

Du må ha Idrettens ID for å kunne bruke Idrettens betalingsløsning. Idrettens ID er en enkel og trygg innlogging til norsk idrett som leveres av Norges Idrettsforbund (NIF) i samarbeid med Buypass. Kundeforholdet for Idrettens betaling etableres derfor når du registrerer deg for Idrettens ID. Dette gjør du via NIF sine sider. NIF er behandlingsansvarlig og Buypass AS er databehandler for de opplysninger som behandles i forbindelse med Idrettens ID. Alt om Innsynsrett, retting, deling og sletting av informasjon finner du i NIFs personvernerklæring.

Ihht. Hvitvaskingsregelverket må du svare på om du er en politisk eksponert person eller ikke for bruk av betalingstjenester. I tilfelle du svarer bekreftende på dette, må du gjennomføre en forsterket kundekontroll gjennom en autentisering med BankID. 


1.4  Aksept av avtalen

Ved aksept av vilkårene i denne Kundeavtalen, samtykker du til at Buypass Payment kan innhente, oppbevare og behandle dine personopplysninger og informasjon om din bruk av Buypass betalingstjenester.
 

2. Buypass betalingstjenster

2.1  Lovregulering og konsesjonsbestemmelser 

Buypass Payment leverer betalingstjenester til brukersteder (idrettslag, foreninger, klubber etc). Betalingstjenestene er basert på en e-pengestruktur som er regulert etter Finansforetaksloven § 2-4 annet ledd.
 

2.2  Om e-pengekonto 

Ved etablering av kundeforholdet får du opprettet en e-pengekonto. E-pengekontoen brukes til gjennomføring av kjøp av varer/tjenester hos brukersteder. Dvs penger du betaler vil gå via din e-pengekonto før de overføres til brukerstedet som skal motta pengene. Dette gjøres normalt i en sammenhengende transaksjon slik at det ikke blir stående noen saldo på denne kontoen. 

Dersom det er foretatt en feilaktig belastning eller godskriving av din e-pengekonto, har Buypass Payment rett og plikt til å rette feilen ved korrigering av kontoen. 

Buypass Payment kan stoppe betalingstjenestene med øyeblikkelig virkning, og vil da sette en dato hvor innestående e-penger vil bli overført til bankkontoen til den rettmessige eieren av e-pengene.
 

2.3  Betalingsmåter 

Betaling kan gjøres med Visa/MasterCard, Vipps, faktura, eFaktura og Avtalegiro.
 

2.3.1  Betalingskort – Visa/MasterCard 

Buypass Payment er godkjent i henhold til kortselskapenes datasikkerhets-standard PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Denne standarden stiller omfattende krav til datasikkerheten omkring håndtering av transaksjoner, samt lagring og bruk av kortinformasjon. 

Hvis du ønsker, kan du lagre et betalingskort for senere bruk til betaling på NIFs eller andre brukersteders nettsider/tjenester som aksepterer bruk av Idrettens betalingsløsning. 

Buypass Payment behandler korttransaksjoner i forbindelse med kjøp og innløsning av elektronisk verdi. For å gjennomføre en korttransaksjon trenger vi kortnummer, betalingskortets utløpsdato og CVC-/CVV-koden. 

Vi krypterer og behandler all informasjon fortrolig og følger Personvernlovgivningen. Vi deler aldri ditt fullstendige kortnummer eller andre kortdata med våre brukersteder. 

Du kan når som helst velge å slette kortinformasjonen du har lagret i Buypass Payments systemer.
 

2.3.2  Digital faktura 

Det er Buypass Payment som sender fakturaer til din nettbank på vegne av brukerstedene. Fakturaen kan du motta som faktura levert over e-post, eFaktura eller Avtalegiro. 

eFaktura og Avtalegiro er en elektronisk fakturatjeneste hvor du som mottaker av en faktura kan få denne levert rett i nettbanken. Du aktiverer tjenestene i din nettbank. eFaktura må du akseptere i nettbanken for at den skal bli betalt, mens Avtalegiro blir betalt automatisk. Det er opp til våre brukersteder om de ønsker å tilby digital faktura og om den leveres til nettbanken.
 

2.4  Behandling og oppbevaring av betalingsinformasjon 

Buypass Payment er behandlingsansvarlig for lagret betalingskort og markering om du er Politisk Eksponert Person eller ikke. Buypass Payment behandler og oppbevarer disse dataene for å oppfylle avtalen med deg og tilfredsstille krav i Hvitvaskingsregelverket. 

Ved bruk av betalingsløsningen, samler vi inn og behandler opplysninger ihht. gjeldende regelverk så lenge denne avtalen gjelder. Vi er forpliktet til å lagre opplysninger om deg i en periode etter at kundeforholdet er avsluttet. Etter dette vil vi slette informasjonen.
 

2.5  Ansvarsbegrensninger 

Buypass Payments ansvar ved bruk av betalingstjenestene er begrenset til selve betalingstransaksjonene fra den er mottatt i Buypass Payments systemer. Tvist om kjøp av varer eller tjenester fra brukersteder, reklamasjoner, tilbakebetalinger eller lignende er Buypass Payment uvedkommende. Informasjon lagret i feillogg eller transaksjonslogg skal anses som bindende bevis for de forhold den gjelder. 

Når du bruker Idrettens betalingstjenester regulert i denne avtalen hos et brukersted som aksepterer dette, er Buypass Payment ikke ansvarlig for den informasjonen som innhentes, oppbevares og behandles av brukerstedet. Dette reguleres gjennom brukerstedets egne vilkår i henhold til gjeldende personvernregler. 

Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon utenfor partenes kontroll som etter vanlige kjøpsrettslige regler anses som Force Majeure, og som gjør det umulig for en eller begge parter å oppfylle en eller flere forpliktelser etter denne avtalen, blir de berørte forpliktelser suspendert for det tidsrommet den ekstraordinære situasjonen varer. 
 

3. Endring av vilkårene i denne avtalen

Oppdatert avtale blir lagt ut på Buypass’ nettsider minimum 15 dager før endringen(e) trer i kraft. 

Dersom du ikke ønsker å akseptere de endrede vilkårene må du si opp avtalen. Ta kontakt med NIF kundeservice.
 

4. Tvister

Dersom det oppstår uenighet mellom partene om tolkning eller rettsvirkninger av denne avtalen eller rundt tjenestene, kan partene søke å løse tvisten seg imellom. 

Dersom dette ikke fører frem, skal tvist om betalingstjenester fremmes for Finansklagenemnda. 

Dersom det ikke oppnås enighet, kan partene ta tvisten videre til avgjørelse ved domstolene.
 

5. Varighet og oppsigelse

Kundeforholdet varer fram til en av partene sier opp avtalen, eller blir avsluttet som følge av statusendring i Folkeregisteret. 

Dersom du som kunde handler i strid med vilkårene i avtalen, kan Buypass Payment si opp avtalen med umiddelbar virkning. Buypass Payment kan eventuelt suspendere enkelte tjenester i avtaleforholdet. Identitetssvindel og dokumentfalsk eller forsøk på dette anses i denne sammenheng alltid som vesentlig mislighold, og vil kunne medføre politianmeldelse. 

Ved oppsigelse av avtalen sperres Idrettens ID umiddelbart.  

Partenes plikter opphører ved oppsigelse av avtale, likevel slik at Buypass Payments plikter i tilknytning til oppbevaring og behandling av personopplysninger gjelder slik de er fastsatt i denne avtalen (punkt 2.4) og i norsk lov.
 

6. Personvernerklæring

Du finner Buypass Personvernerklæring her.
 

7. Buypass kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål knyttet til denne avtalen eller annet du lurer på, er du velkommen til å kontakte oss på: 

Buypass kundeservice, e-post: kundeservice@buypass.no

Buypass’ nettsider: https://www.buypass.no