Nyheter fra Buypass

Arbeider for en tryggere digital hverdag

I Buypass utvikler vi sikkerhetsløsninger, blant annet sertifikater som sørger for elektronisk identifikasjon, som igjen gjør at vi kan stole på digitale tjenester over landegrensene. 

For å sikre trygg digital kommunikasjon mellom ulike aktører må begge parter være trygge på at den man kommuniserer med er den som vedkommende utgir seg for å være. For å gjøre kommunikasjonen sikker utstedes det som på fagspråket kalles digitale sertifikater.

Et digitalt sertifikat er en kobling mellom en kryptografisk nøkkel og en identitet.

Identiteten kan for eksempel være en nordmann som er registrert i folkeregisteret, et norsk selskap registrert i Brønnøysundregisteret eller utenlandske personer eller foretak registrert i tilsvarende registre utenlands. Hvis vi skal gjøre forretninger med andre, og hvis vi skal lykkes med å digitalisere nye prosesser, er det helt nødvendig at det finnes gode systemer for trygg elektronisk identifikasjon. Derfor er dette veldig viktig, sier Mads Henriksveen som er Fagansvarlig for CA & eID i Buypass AS.

Mads-Hensriksveen.Buypass
Et digitalt sertifikat er en kobling mellom en kryptografisk nøkkel og en identitet forklarer Mads Henriksveen, Fagansvarlig for CA og eID hos Buypass AS

Det handler om tillit

EU har en visjon om å realisere et digitalt indre marked. Et skritt på veien var innføringen av eIDAS-forordningen, en europeisk forordning som ble vedtatt i 2014 og som etablerer rammen for å sikre elektronisk samspill mellom bedrifter, borgere og offentlige myndigheter.

– Det finnes mange ulike digitale sertifikater, men skal man ha et med høy tillit må det tilfredsstille eIDAS-kravene og bli levert av en kvalifisert tilbyder av tillitstjenester i henhold til eIDAS, som for eksempel Buypass. Alle land i EU og EØS-området har opprettet en “trusted list” over de leverandørene som oppfyller bestemte krav til kvalitet og er underlagt revisjon og tilsyn i tråd med bestemmelsene i forordningen, det gir en ekstra trygghet, forklarer Henriksveen.

– Når vi utsteder et sertifikat som tilfredsstiller eIDAS-kravene blir disse anerkjent og akseptert på lik linje med sertifikater utstedt i andre europeiske land.

Åpner opp for nye betalingstjenester

Med nytt betalingstjenestedirektiv (PSD2) som nettopp er gjort gjeldende i Europa, er også betalingstjenester i ferd med å endres. Med PSD2 vil infrastrukturen innen bank og finans åpne for at nye aktører får tilgang til sine kunders konti i bankene for å skape nye og innovative betalingstjenester. Disse nye aktørene må identifisere seg overfor bankene med bruk av PSD2-sertifikater som utstedes av kvalifiserte tilbydere i henhold til eIDAS. I Europa finnes det i dag bare tolv kvalifiserte tilbydere som tilbyr denne typen digitale sertifikater, og Buypass er én av dem.