Nyheter fra Buypass

Slipper passord i Innlandet

Ikomm var først i Norge til å fjerne passordet for ansatte i kommunal helsetjeneste. I Ringebu, Øyer, Lillehammer og Gausdal er sikkerheten skjerpet og tid til pasientbehandling frigjort.

Sikkerhetsbrudd i kommunale systemer kan få store konsekvenser. Dette særlig om sensitiv informasjon kommer på avveie, nå som nye personvernregler står på trappene.

- Derfor er det en fordel at mange kommuner samkjører sine IT-tjenester hos spesialiserte tilbydere rettet mot kommunesektoren, sier Erik Tessem i teknologitilbyderen Dell EMC.

Han har lang erfaring med løsninger der normen er smarte funksjoner som gir mer for mindre, noe som er særlig egnet rådmenn og IT-sjefer som utfordres på større effektivitet og bedre tjenester med trange budsjetter. I november er Tessem en av ekspertene som beskriver hvordan kommuner kan tilpasse seg nye krav rundt kjernejournal. Les mer og meld deg på gratis kommunewebinar her

Sikrer penger inn i kommunekassa

Ikomm startet som spesialisert tilbyder til kommunemarkedet og har vokst inn flere bransjer ved å bruke sin erfaring med å levere avanserte tjenester til en forvaltning med særlig strenge sikkerhetstiltak. Hensikten er naturligvis å skape enda større lønnsomhet for sine eierkommuner, og i 2017 har antall kommuner på eiersiden vokst fra tre til åtte.

- At flere kommuner kommer inn på eiersiden viser at de har troen på Ikomm og er fornøyd med samarbeidet på tvers av kommunene. I tillegg tar kommunene ansvar for å sikre fremtidige norske arbeidsplasser – vi kaller det «norsk verdiskaping», forklarer Ikomms markedssjef Henning Owren.

Ikomm har alltid kombinert trygge prosesser med en høy innovasjonsevne på sikkerhetsområdet. Dette er særlig viktig i en sektor der en stor prosentandel av de ansatte er i berøring med sensitive persondetaljer. Ikomms tjenester er designet for å svare på motpolene fleksibilitet og sikkerhet: Tjenester som beskytter informasjon samtidig som kommuneansatte får mobile arbeidsformer.

- Kravene til mobilitet blir større og flere, og sluttbrukerne ønsker fleksibilitet fremfor nedlåste standardiserte PC-modeller, sier Owren og påpeker at de ønsker å sikre, ikke hindre.

Ikomm samarbeider med Buypass
Buypass har samarbeidet med Ikomm om å levere sikker utveksling av pasientinformasjon mellom kommunene Lillehammer, Øyer, Gausdal og Ringebu.

Først i Norge på tvers av kommunegrenser

Samhandlingsreformen i 2012 satte kommunene på sikkerhetsprøve. Utfordringen var mindre i Lillehammer, Øyer, Gausdal og Ringebu som var i gang med en sikkerhetsløsning rundt felles pasientjournal. Hensikten var å kunne tilby den beste pasientbehandlingen uavhengig av kommunen der behandlingen utføres. Primærkrav til løsningen var konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.

- Målet var å samordne journalsystemene, samtidig som sikkerheten møtte standardene for sikker sone, sier Svein Gunnar Opstad som er en av Ikomms fremste tekniske fageksperter.

Med ingredienser fra blant annet Buypass, Dell EMC og VMware skrudde Ikomm sammen den første interkommunale løsningen for pasientjournaler:

- Bruken av smartkort har fjernet behovet for passord hver gang ansatte skal inn i systemene. Det har ført til hyppigere journalføring og færre usunne vaner som svekker sikkerheten, eksempelvis at ansatte forlater datamaskinen uten å logge av, sier Opstad.

Smartkort gjør at ansatte kan logge seg på den samme sesjonen uansett hvor de befinner seg. I motsetning til kommuner som bruker passord, tar pålogging sekunder, ikke flere minutter som er normen der passordet fortsatt brukes.

Få relevante eksempler og lær mer om hvordan IT og sikkerhetsteknologi kan effektivisere driften av kommunale tjenester – meld deg gratis webinar her

Enkelt å møte nye krav

Sikkerhetsløsningen gir også kommunen sikkerhet for at rett person har riktig tilgang, og at det finnes sporbarhet på alle aktiviteter. Disse tiltakene er enormt viktige, særlig i lys av kravene som kommer rundt ny kjernejournal, og ikke minst GDPR i mai 2018.

- Mange punkter på sjekklisten for nye regler kan hukes av ved at smartkort brukes mot smarte datasenter. Ansatte får rask og trygg pålogging på sekunder, og trygghet ved at sesjonen automatisk avsluttes når brukeren forlater arbeidsplassen, sier Tessem.

Løsningen er eksportert til andre kommuner, og er klar for andre som ønsker de samme fordelene.

- Vi kan skilte med sømløs og stabil løsning som gjør at kommuner kan gi rett pasientbehandling til rett tid. Rådmannen og IT-sjefen kan være trygg på at kommunen overholder strenge sikkerhetskrav i en hektisk hverdag, sier Opstad og poengterer hvor viktig dette er innen helsevesenet der man ofte er tvunget til å bruke mye vikarer og midlertidige ansatte.

- Frustrasjon over «passord-problematikken» er borte. Da IT-support-avdelingen ikke lenger belastes forespørsler vedrørende passord, kan ressurser frigjøres for mer strategiske formål, sier Opstad.