Gå rett til innhold

Finner du frem i jungelen av signeringsløsninger og begreper?

Elektroniske signaturer kommer i ulike former, innpakninger og kvaliteter, og alternativene dekker ulike behov. Konsekvensene kan bli alvorlige om du ikke er bevisst på hvilken signatur du selv setter, og hvilke signeringskrav du setter til andre - både privat og i jobb.

Løsningene som egner seg for personlig signatur, er andre enn de du trenger når du skal signere på vegne av en virksomhet. Skal du masse-signere dokumenter trenger du en helt annen løsning enn om du skal signere et dokument en sjelden gang.

Mann i opprevet dress i jungelen med iPad

Signaturens kvalitet kan avgjøre hvor sterkt en avtale vil stå seg i en fremtidig tvist, og hvilken gyldighet den har nasjonalt og internasjonalt. Skal den elektroniske signaturen hindre tvil om opphavet og innholdet for all ettertid, må mottakeren stille de riktige kvalitetskravene til signeringsløsningen og signaturen som settes. I noen tilfeller vil det til og med kunne være behov eller krav om en såkalt regulert signatur. Det kan få store konsekvenser for utfallet om det er brukt en enkel form for elektronisk signatur i stedet for en digital signatur.

Vi ser at flere og flere profesjonelle mottakere setter spesifikke kvalitetskrav til signaturen. Den som skal signere må ha de riktige verktøyene for å bekrefte sin identitet og signere på vegne av seg selv eller en virksomhet.

Digital signatur er tryggere enn en enkel elektronisk signatur

En elektronisk signatur er i sin enkleste form en signatur med penn på et papir, scannet og limt inn på for eksempel et pdf-dokument.

I privat sammenheng, der det allerede er tillit mellom partene og det ikke er strenge krav til bevis, kan en slik signatur være både tilstrekkelig og hensiktsmessig. Problemet er at den ikke er veldig trygg og i mange tilfeller heller ikke vil anses som tilstrekkelig.

En digital signatur er også elektronisk, men den er produsert ved hjelp av et sertifikat eller såkalt asymmetrisk kryptografi og anses dermed som en tryggere signaturløsning. En slik signatur kan sikres ytterligere med sertifiserte kryptografiske nøkler eller sertifikater. Buypass tilbyr digitale signaturløsninger som er regulert på både Avansert og Kvalifisert nivå, som kan etterprøves og valideres.

Signaturer med regulert standard står sterkere juridisk

Det er per i dag ingen spesielle krav til bevisførsel i nordisk sivil rett, når det skal vurderes om en signeringsløsning er juridisk bindene eller ikke. Selv om kriteriene er vage og det ikke finnes entydige formalkrav, er det flere faktorer som kan spille inn i bevisførselen ved en rettstvist. Det som imidlertid vil være til stor hjelp, er regulerte standarder som setter en kvalitet på signaturen og hvilken teknologi som er benyttet til å lage signaturen. 

Signatur og segl

Mens en signatur er knyttet til en fysisk person, er et segl knyttet til en virksomhet eller en organisasjon. Selv om det er de samme tekniske mekanismene som benyttes, skiller standardene mellom e-Signatur og e-Segl. Rent juridisk vil en signatur være knyttet til en person. Et segl er derimot knyttet til virksomheten, og vil i praksis ha samme styrke som et samlet styre. Ofte er det enklere å automatisere prosesser som benytter elektroniske segl enn signaturer.

Hvilke krav til kvalitet gjelder?

Det finnes etablerte standarder som er allment benyttet. Spesielt innen offentlig sektor og i regi av EU, er det klare definisjoner av kvaliteter. Regulativene i EU og EØS er implementert i Norsk lov og stiller klare krav til kvalitetsnivåer. Disse er:

  1. Kvalifisert Elektronisk Signatur eller Segl
  2. Avansert Elektronisk Signatur eller Segl
  3. Elektronisk Signatur eller Segl.  

De ulike typene har ulik integritetsbeskyttelse, mulighet for validering, ikke-benekt og sikring av identitet. En signatur på kvalifisert nivå er mer komplisert å fremstille, den er dyrere og tar lengre tid. Men den gir også høyere tillit. Når du har behov for en tjeneste som skal benyttes til å signere dokumenter i samspill med dine kunder, må du finne den løsningen som passer best i forhold til behovet for kvalitet og vurdere dette opp mot kompleksitet og kostnad.

Buypass tilbyr alle løsningene og kan veilede

Buypass tilbyr et bredt spekter av regulerte signeringstjenester og sertifikater for produksjon av signeringstjenester. Enten du skal forsegle et enkelt dokument på kvalifisert nivå bare en gang, eller du utfører årlig millioner av transaksjonssigneringer rettet mot privatpersoner i flere land, kan vi hjelpe deg.

Alle våre signeringstjenester er regulerte og Buypass er sertifisert som kvalifisert leverandør av tillitstjenester etter eIDAS regulativet, og norsk lov. Vi leverer tjenester for både elektronisk signatur og segl på Avansert og Kvalifisert nivå. Vi samarbeider også med partnere i markedet for dokumenthåndtering og e-Signatur.

Med våre løsninger kan du innlemme skybaserte signerings- og valideringstjenester i egne fagsystemer for en sømløs og kundetilpasset løsning, eller du kan benytte eksisterende dokumentapplikasjoner på egen kontor-pc (typisk Adobe Acrobat) for å påføre et dokument et kvalifisert e-segl.

Fremst i Norden

Med mer enn 20 års erfaring, er Buypass et av de fremste fagmiljøene i Norden på området e-Identitet og signatur. Tjenestene våre er integrert i fagsystemer og applikasjoner hos en lang rekke tjenesteleverandører i markedet.

Les mer om våre signeringsløsninger.

Ta gjerne kontakt med oss for å diskutere dine behov.